แผนที่

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ISDI)

StartUp Round 2 (2023)

  • หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 11 มิถุนายน 2566 21:14
  • เขียนโดย ดร.วิยดา ยะไวทย์
  • ฮิต: 102

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

จากการแข่งขันโครงการ

Startup Thailand League 2023 ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
---------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 25,000 บาท รวมเงิน 30,000 บาท

โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพ

ในการส่งผลงาน Smart Mailbox (กล่องไปรษณีย์อัจฉริยะ)

เข้าประกวดในการแข่งขันโครงการ Startup Thailand League 2023

ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันรอบสุดท้ายในรอบ pitching ระดับประเทศ

ดังนี้

               1) นายรณชัย สู้ศึก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               2) นายเสฏฐนันท์ จันธนะสมบัติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               3) นางสาวชลธิชา เนื่องทองหลาง สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปี 2 คณะวิทยาการจัดการ

               4) นางสาวสโรชิน แสงนาค สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปี 2 คณะวิทยาการจัดการ

               5) นายณภัทร กระธงกลาง สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปี 2 คณะวิทยาการจัดการ


โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.นครราชสีมา

ซึ่งมี ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช และ อาจารย์ชิตวรา บรรจงปรุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

 

 

 

 

ผลงาน AUCC2023

วันที่ 26 เม.ย. 2566 ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ และท่านคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง ได้แสดงความยินดีกับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนองานวิจัยทั้งในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคนวัตกรรม (Innovation) ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUCC2023) โดยได้รับรางวัล ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: ผลงาน AUCC2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการและอาชีพ Startup Thailand League 2023
---------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท จากการประกวดผลงานคือ กล่องไปรษณีย์อัจฉริยะ เนื่องในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและอาชีพ Startup Thailand League 2023 ดังนี้

1)      นายรณชัย สู้ศึก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2)      นายเสฏฐนันท์ จันธนะสมบัติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3)      นางสาวชลธิชา เนื่องทองหลาง สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปี 2 คณะวิทยาการจัดการ

4)      นางสาวสโรชิน แสงนาค สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปี 2 คณะวิทยาการจัดการ

5)      นายณภัทร กระธงกลาง สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปี 2 คณะวิทยาการจัดการ

ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2566 โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมี ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช และ อาจารย์ชิตวรา บรรจงปรุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Link YouTube : https://youtu.be/fiE0LfR8fXQ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรัตน์ ภูสีน้ำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประเภทผลงานการนำเสนอแบบโปสเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อผลงาน "ระบบ Partner Project" ฝึกสหกิจศึกษาที่ บริษัท รูดี้ เทคโนโลยี จำกัด ประกาศผลรางวัลในวันที่ 4 เมษายน 2566 โดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Link youtube : https://youtu.be/GmquGcblG80

 

 

Informatics-PR

links