แผนที่

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ISDI)

การประกวดผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนายณภัทร อินเคน นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครราชสีมา ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทโปสเตอร์ ด้านนวัตกรรม) ในการประกวดผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่จัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม: การประกวดผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง...

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ FMS Startup Thailand League 2024 พลิกไอเดียสร้างสรรค์สู่ธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
---------------------------------------------
ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ FMS Startup Thailand League 2024 พลิกไอเดียสร้างสรรค์สู่ธุรกิจ ในวันที่ 3 เมษายน 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เป็นประธานเปิด การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ FMS Startup Thailand League 2024 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 8 จัดโดยด้วยฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งวัตุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการในวิสาหกิจเริ่มต้น และสามารถต่อยอดแนวความคิดจากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น สู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ และได้เป็นโอกาสให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะและทุกสาขาวิชาสามารถร่วมการแข่งขันได้ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 16 ทีม
โดยทีมคอกเลี้ยงโคเนื้อวากิวอัจฉริยะ (Smart Wagyu) อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช และ ดร.จารุวรรณ พนมจีรสวัสดิ์ ได้รับรางวัลชมเชย ประกอบด้วยสมาชิกในทีม ดังนี้
1. นายศักรินทร์ เกตุทับ นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
2. นายณัฐธนโชติ พรานป่า นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
3. นางสาวกมลพรรณ จันทร์ไพสณ นักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3
4. นางสาวนารินทร์ หมื่นบุญมี นักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 2
และได้สิทธิ์ไปแข่งรอบต่อไปที่มหาลัยขอนแก่น ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 นี้

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ FMS Startup Thailand League 2024 พลิกไอเดียสร้างสรรค์สู่ธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ NCTIM2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ #NCTIM2024
          ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโปรแกรมวิทยาการสารสนเทศหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 10

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวประชาสัมพันธ์ NCTIM2024

ประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย

ประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ 18 มีนาคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกตัวแทนผลงานดีเด่นส่งประกวดแข่งขันระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย

Informatics-PR

links