แผนที่

ประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย

ประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ 18 มีนาคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกตัวแทนผลงานดีเด่นส่งประกวดแข่งขันระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทโครงงานด้านนวัตกรรม ได้แก่

นายธนบดี นวลจันทร์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากโครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ตรวจสอบบริการเครื่องจักร

ประเภทโปสเตอร์ด้านนวัตกรรม รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่

นายธนภัทร อินเคน หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากโครงงาน Dashboard ความชุกและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา

ประเภทโปสเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่

นางสาวภัทรวดี ยงขามป้อม หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จากโครงงานDashboard ผลงานการให้บริการโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันสูง (การตรวจ HbA1C , Serum Creatinine , Potassium)

อ้างอิง :

https://apro.nrru.ac.th/apro/show_picture.php?id=5737c6ec2e0716f3d8a7a5c4e0de0d9a

 

Informatics-PR

links