แผนที่

StartUp Round 2 (2023)

  • หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 11 มิถุนายน 2566 21:14
  • เขียนโดย ดร.วิยดา ยะไวทย์
  • ฮิต: 240

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

จากการแข่งขันโครงการ

Startup Thailand League 2023 ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
---------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 25,000 บาท รวมเงิน 30,000 บาท

โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพ

ในการส่งผลงาน Smart Mailbox (กล่องไปรษณีย์อัจฉริยะ)

เข้าประกวดในการแข่งขันโครงการ Startup Thailand League 2023

ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันรอบสุดท้ายในรอบ pitching ระดับประเทศ

ดังนี้

               1) นายรณชัย สู้ศึก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               2) นายเสฏฐนันท์ จันธนะสมบัติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               3) นางสาวชลธิชา เนื่องทองหลาง สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปี 2 คณะวิทยาการจัดการ

               4) นางสาวสโรชิน แสงนาค สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปี 2 คณะวิทยาการจัดการ

               5) นายณภัทร กระธงกลาง สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปี 2 คณะวิทยาการจัดการ


โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.นครราชสีมา

ซึ่งมี ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช และ อาจารย์ชิตวรา บรรจงปรุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

 

 

 

 

Informatics-PR

links