แผนที่

ผลงาน AUCC2023

วันที่ 26 เม.ย. 2566 ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ และท่านคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง ได้แสดงความยินดีกับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนองานวิจัยทั้งในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคนวัตกรรม (Innovation) ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUCC2023) โดยได้รับรางวัล ดังนี้

 

1. รางวัลประเภทนวัตกรรม (Innovation Award)
1.1. รางวัลสุดยอดนวัตกรรม (The Best Innovation Award)
ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท
นวัตกรรม เรื่อง ระบบการแจ้งเตือนการล้มและการระบุตัวตนผ่านไลน์โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง
ผู้พัฒนานวัตกรรม นายนโรตม์ นิลสุขุม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วิยดา ยะไวทย์
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.2 รางวัลระดับดีเด่น (Outstanding Award)
นวัตกรรม เรื่อง ระบบการแจ้งเตือนการล้มและการระบุตัวตนผ่านไลน์โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง
ผู้พัฒนานวัตกรรม นายนโรตม์ นิลสุขุม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วิยดา ยะไวทย์
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.3 รางวัลระดับดี (Good Award)
นวัตกรรม เรื่อง โปรแกรมอัจฉริยะสำหรับแปลภาษามือโดยใช้ MediaPipe
ผู้พัฒนานวัตกรรม นายสหโชค คุ้มวงษา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วิยดา ยะไวทย์
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. รางวัลการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation Awards)
2.1 รางวัลระดับดีมาก (Very Good Award)
บทความ เรื่อง การพัฒนาเกม 3 มิติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ผู้นำเสนอ นายปรเมษฐ์ มีเพียร
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 รางวัลระดับดีมาก (Very Good Award)
บทความ เรื่อง โปรแกรมอัจฉริยะสำหรับแปลภาษามือแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผู้นำเสนอ นายสหโชค คุ้มวงษา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วิยดา ยะไวทย์
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
2.3 รางวัลระดับดีมาก (Very Good Award)
บทความ เรื่อง เทคนิคใหม่สำหรับระบบการแจ้งเตือนการล้มอัจฉริยะเพื่อการระบุตัวตนและท่าทางการล้ม
ผู้นำเสนอ นายนโรตม์ นิลสุขุม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วิยดา ยะไวทย์
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
2.4 รางวัลระดับดี (Good Award)
บทความ เรื่อง ตะลุยคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา Java
ผู้นำเสนอ นายธนพัทธ์ ขาวเมืองน้อย
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา ถินสูงเนิน
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5 รางวัลระดับดี (Good Award)
บทความ เรื่อง การพัฒนาระบบแชทบอทเพื่อจําหน่ายสินค้า กรณีศึกษา ร้าน B&C Shop
ผู้นำเสนอ นางสาวกานต์ธิดา นาสาทร
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วีรอร อุดมพันธ์
หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 

(link ภาพต้นฉบับ : https://drive.google.com/drive/u/3/folders/160dm8I2dHdOoYoANd8II6VvK4I0m_l6v)

(link ภาพต้นฉบับ https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1aVhub__iV-6p8LLW9qYh8JBTbCJ9gYnr)

 

 

 

Informatics-PR

links