แผนที่

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ISDI)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการและอาชีพ Startup Thailand League 2023
---------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท จากการประกวดผลงานคือ กล่องไปรษณีย์อัจฉริยะ เนื่องในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและอาชีพ Startup Thailand League 2023 ดังนี้

1)      นายรณชัย สู้ศึก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2)      นายเสฏฐนันท์ จันธนะสมบัติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3)      นางสาวชลธิชา เนื่องทองหลาง สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปี 2 คณะวิทยาการจัดการ

4)      นางสาวสโรชิน แสงนาค สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปี 2 คณะวิทยาการจัดการ

5)      นายณภัทร กระธงกลาง สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปี 2 คณะวิทยาการจัดการ

ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2566 โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมี ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช และ อาจารย์ชิตวรา บรรจงปรุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Link YouTube : https://youtu.be/fiE0LfR8fXQ

Informatics-PR

links