กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ISDI)

ผลการประกวดแข่งขันนำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษา 2566

ผลการประกวดแข่งขันนำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ ZOOM