ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีจำนวน  9 ห้อง คือ 32.04.01-32.04.03 และ 32.05.01-320.5.06

อุปกรณ์ : เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  41 เครื่อง

               โปรเจคเตอร์ พร้อมฉาก จำนวน 1 เครื่อง

                เครื่องขยายเสียง พร้อมไมค์โครโฟน  จำนวน 1 ชุด

                อุปกรณ์เครือข่าย จำวน 1 ชุด

                เครื่องปรับอากาศ จำนวน  4 เครื่อง

                กระดานไวท์บอร์ด  จำนวน 1 อัน