กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ISDI)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  • หมวด: ข้อมูลทั่วไป
  • เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560 09:52
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 1292

องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีจำนวน  9 ห้อง 

(32.04.01-32.04.03 , 32.05.01-320.5.06)

อุปกรณ์  :  เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  41 เครื่อง 

                 โปรเจคเตอร์ พร้อมฉาก จำนวน 1 เครื่อง

                  เครื่องขยายเสียง พร้อมไมค์โครโฟน  จำนวน 1 ชุด

                  อุปกรณ์เครือข่าย จำวน 1 ชุด

                  เครื่องปรับอากาศ จำนวน  4 เครื่อง

                  กระดานไวท์บอร์ด  จำนวน 1 อัน

 

Software Developer

Web Developer

Data Base , Programmer

Data Analysis , Data Mining

Game Developer , Graphic Design

Image Processing , AI

Machine Learning , IoT

Networking , OS , IT