กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ISDI)

บุคลากรหลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

  • หมวด: ข้อมูลทั่วไป
  • เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560 09:43
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 1574

ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร

ประธานหลักสูตร

 

ผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย

กรรมการ

 

ผศ.ดร.ขนิษฐา  กุลนาวิน

กรรมการ 

     
     

 อาจารย์ทิพยา  ถินสูงเนิน

 ดร.วีรอร  อุดมพันธ์

อ.ปิ่นนารี ขูรีรัง
   ดร.เบญจภัค  จงหมื่นไวย์  

 

 

 

นางสาวสาริสา  รัตนปุลวัชร    

นายวรรณลภย์ เปี่ยมไธสง

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา