กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ISDI)

บุคลากรหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 • หมวด: ข้อมูลทั่วไป
 • เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560 09:32
 • เขียนโดย Super User
 • ฮิต: 1728

อาจารย์เบญจภัค จงหมื่นไวย์

ประธานหลักสูตร

 

อาจารย์ยศพร การงาน

กรรมการ

อาจารย์กริช กองศรีมา

กรรมการ

ดร.วีรอร อุดมพันธ์

กรรมการ

     
 

ผศ.ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์

กรรมการและเลขานุการ

 
     
   
 
ผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร

ดร.วิยดา ยะไวทย์

     
อาจารย์วันเพ็ญ โพธิ์เกษม

ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช

ผศ.ดร.ขนิษฐา กุลนาวิน

     
อาจารย์เจษฎา รัตนสุพร

อาจารย์สุระ วรรณแสง

อาจารย์มาโนช ถินสูงเนิน
     
อาจารย์ทิพยา ถินสูงเนิน

อาจารย์กฤติกา เผื่อนงูเหลือม

อาจารย์ไกรลาศ บำรุงชาติ

     
ดร.วีรอร อุดมพันธ์

 อาจารย์ปิ่นนารี ขูรีรัง

อาจารย์ธิดานุช พุทธสิมมา
     
ผศ.อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ อาจารย์ศรายุทธ เนียนกระโทก

 อาจารย์ประภานุช ถีสูงเนิน

     
นางสาวสาริสา รัตนปุลวัชร

 

 

นายวรรณลภย์ เปี่ยมไธสง

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน