บุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • หมวด: ข้อมูลทั่วไป
 • เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560 09:31
 • เขียนโดย Super User
 • ฮิต: 1893

ผศ.อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์

ประธานหลักสูตร

 

อาจารย์สุระ วรรณแสง

กรรมการ

อาจารย์กฤติกา เผื่อนงูเหลือม

กรรมการ

อาจารย์ศรายุทธ เนียนกระโทก

กรรมการ

     

 อาจารย์ไกรลาศ บำรุงชาติ

กรรมการ ดร.ทิพยา ถินสูงเนิน

กรรการและเลานุการ

     
     

 ผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย

 ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร

อาจารย์วันเพ็ญ โพธิ์เกษม
     

ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช

ดร.วิยดา ยะไวทย์ อาจารย์ยศพร การงาน
     
อาจารย์เจษฎา รัตนสุพร อาจารย์กริช กองศรีมา ผศ.ดร.ขนิษฐา กุลนาวิน
     
ผศ.ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์ ดร.วีรอร อุดมพันธ์ อาจารย์มาโนช ถินสูงเนิน
     
 อาจารย์ธิดานุช พุทธสิมมา    อาจารย์ปิ่นนารี ขูรีรัง
     
อาจารย์เบญจภัค จงหมื่นไวย์

 

อาจารย์ประภานุช ถีสูงเนิน
     

นางสาวสาริสา รัตนปุลวัชร

   นายวรรณลภย์ เปี่ยมไธสง
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน