กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ISDI)

บุคลากรหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • หมวด: ข้อมูลทั่วไป
 • เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560 09:31
 • เขียนโดย Super User
 • ฮิต: 2633

อาจารย์ธิดานุช พุทธสิมมา

ประธานหลักสูตร

 

ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช

กรรมการ

ดร.วิยดา ยะไวทย์

กรรมการ

อาจารย์ปิ่นนารี ขูรีรัง

กรรมการ

     

 อาจารย์วันเพ็ญ โพธิ์เกษม

กรรมการ

 อาจารย์เจษฎา รัตนสุพร

กรรมการ

อาจารย์มาโนช ถินสูงเนิน

รรมการ

 

 

 
 

อาจารย์ประภานุช ถีสูงเนิน 

กรรมการและเลขานุการ

 
     
     

ผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย

ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร

อาจารย์ยศพร การงาน
     
อาจารย์กริช กองศรีมา ผศ.ดร.ขนิษฐา กุลนาวิน อาจารย์กฤติกา เผื่อนงูเหลือม
     
ผศ.ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์  อาจารย์ทิพยา ถินสูงเนิน

อาจารย์สุระ วรรณแสง

     
ดร.วีรอร อุดมพันธ์  อาจารย์ไกรลาศ บำรุงชาติ อาจารย์ศรายุทธ เนียนกระโทก
     

ผศ.อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์

 

อาจารย์เบญจภัค จงหมื่นไวย์
     

นางสาวสาริสา รัตนปุลวัชร

พนักงานสายสนับสนุน

 

นายวรรณลภย์ เปี่ยมไธสง

พนักงานสายสนับสนุน